Aktualności    Baza inicjatyw
   Gospodarki Społecznej


   Artykuły sponsorowane

   Literatura

   Konsultacje prawne

   GaleriaGospodarka społeczna


Pojęcie "gospodarka społeczna" jest w Polsce określeniem względnie mało znanym i dotyka wielu sfer życia społecznego. Podstawowym wyróżnikiem przedsięwzięć podejmowanych w obrębie ekonomii społecznej jest nadrzędność celów społecznych nad działalnością nastawioną na zysk.

Ekonomia społeczna oparta jest na wartościach solidarności, partycypacji i samorządności. Odgrywa również kluczową rolę w społecznym rozwoju lokalnym. Pozwala wykorzystywać zasoby ludzkie w sposób komplementarny do sektora prywatnego i publicznego, zapobiega wykluczeniu społecznemu i łagodzi napięcia społeczne. Mówiąc szerzej: ekonomia społeczna wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Polską strukturę podmiotów gospodarki społecznej tworzą obok stowarzyszeń, fundacji, organizacji spółdzielczych również nowe formy organizacyjne, tj. spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych, kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej dla grup długotrwale wykluczonych z rynku pracy, warsztaty terapii zajęciowej oraz partnerstwa lokalne. Podmioty gospodarki społecznej często wykonują zadania, którymi firmy komercyjne głownie nastawione na zysk nie są zainteresowane. Główne kierunki ich działania to produkcja i świadczenie różnorakich usług społecznych oraz tworzenie miejsc pracy integrujących i pomagających w zatrudnieniu.

Mimo wielości form prawnych istnieje pewien zespół cech wspólnych wszystkim tym podmiotom:
 • pierwszeństwo celów indywidualnych i społecznych ponad zyskiem
 • otwarte i dobrowolne członkostwo
 • demokratyczna kontrola członków
 • połączenie potrzeb członków/użytkowników i/lub potrzeb ogólnych
 • obrona i realizacja wartości solidarności i odpowiedzialności
 • autonomiczne zarządzanie i niezależność od władz publicznych
 • przeznaczanie wypracowanego zysku do realizacji celów stabilnego rozwoju, realizacji usług dla członków lub usług ogólnych.
 
Z nowych form organizacyjnych na Opolszczyźnie działają obecnie:
 • 2 Centra Integracji Społecznej (Byczyna, Strzelce Opolskie),
 • 6 spółdzielni socjalnych (Spółdzielnia Socjalna "GRÓD" w Byczynie, Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Polgraf z Byczyny, Spółdzielnia Socjalna Sydoraj ze Strzelec Opolskich, Wielobranżowa Spółdzielnie Socjalna Ogniwo z Kędzierzyna-Koźla, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna NISSA z Nysy),
 • 12 Klubów Integracji Społecznej:
  • 9 klubów przy ośrodkach pomocy społecznej
  • 3 kluby przy stowarzyszeniach
 • 2 zakłady aktywności zawodowej
 • 15 warsztatów terapii zajęciowej.
 


 

Instytucja Pośrednicząca II

 
 

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

 
 

Ekonomia Społeczna

 
 

Portal organizacji
pozarządowych

 
 

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu

 
 

Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu - POKL

 
 

 
 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
"NISSA" w Nysie

 
 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny
Spółdzielni Socjalnych

 
 

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

 
 

Departament Pożytku
Publicznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© 2009 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Ostatnia aktualizacja: 1.12.2010 r.